wybierz wersję językową:

Aktualności

29
Czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Opublikowano 2017/05/29

Dnia 15 maja 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej z dnia 7 kwietnia 2017 r., która wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę Rady 2014/112/UE z dnia 19 grudnia 2014 r. wykonującą Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).

Podstawowy czas pracy na statku żeglugi śródlądowej nie będzie mógł przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. W ustawie wprowadzono także zasady przedłużania czasu pracy, sposób określania maksymalnego czasu pracy, sposób przyznawania dni odpoczynku, a także zasady ewidencji czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej.

Określone w ustawie normy czasu pracy będą mogły być przekroczone w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa statku żeglugi śródlądowej, osób lub ładunku znajdujących się na pokładzie, a także w przypadku konieczności niesienia pomocy innym statkom albo osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie.

Ustawa wejdzie w życie 5 czerwca 2017 r., ale trwające okresy rozliczeniowe skończą się z upływem czasu, na jaki zostały przyjęte.

- Maciej Jaśkiewicz