wybierz wersję językową:

Aktualności

14
Nowe dyrektywy dot. bezpieczeństwa statków

Opublikowano 2017/11/14

Przyjęty pakiet ma zagwarantować jasność, proporcjonalność i jednolity poziom bezpieczeństwa obywatelom UE. Po pełnym wdrożeniu przez państwa członkowskie, wszystkie właściwe organy mają mieć natychmiastowy dostęp do danych pasażerów w przypadku awarii, a wszystkie statki pasażerskie od długości ponad 24 metry wykonane ze stali i aluminium będą budowane zgodnie ze wspólnymi europejskimi normami bezpieczeństwa.

Przyjęty pakiet jest wynikiem wniosków złożonych przez Komisję Europejską [dalej: Komisja] w czerwcu 2016 r., będących kontynuacją zaleceń kontroli sprawności, prowadzonych w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisji. Aktualizacja jest odpowiedzią na postęp technologiczny i doświadczenia związane z wypadkami. Nowe przepisy zapewnią łatwiejsze monitorowanie przestrzegania przepisów i poprawę sprawności ich egzekwowania przez  właściwe organy krajowe, a także Komisję, przy wsparciu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA). Parlament Europejski zaaprobował propozycję zmian 4 października.

Kluczowe zmiany w normach i wymogach bezpieczeństwa dla statków pasażerskich pływających na wodach UE obejmują:
Zmiany w dyrektywie 2009/45/WE w sprawie wymagań technicznych dla statków pasażerskich odbywających podróże krajowe, które precyzują, że statki zbudowane z aluminium muszą być certyfikowane zgodnie z dyrektywą i spełniać wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Statki pasażerskie poniżej 24 metrów długości są wyłączone poza zakres dyrektywy.

Zmiany do dyrektywy 98/41/WE w sprawie rejestracji osób na pokładzie wprowadzają wymóg rejestrowania danych pasażerów w sposób cyfrowy, z wykorzystaniem zharmonizowanych procedur administracyjnych (tzw. pojedynczego okna ustanowionego na mocy dyrektywy 2010/65 / UE). Celem  jest ułatwienie operacji ratowniczych w nagłych wypadkach. Jednakże przez okres 6 lat od wejścia w życie dyrektywy państwa członkowskie będą mogły nadal stosować stare zasady. 

Nowa dyrektywa zastępująca i uchylająca dyrektywę 1999/35/WE w sprawie regularnych przeglądów promów pasażerskich i szybkich jednostek pływających eliminuje nakładanie się różnych systemów inspekcji. Zachowuje to poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego armatorów i racjonalizacji wysiłków inspekcyjnych organów państw członkowskich.

Źródło
ec.europa.eu 

- Michał Pilecki