wybierz wersję językową:

Aktualności

30
Umowa podatkowa między Cyprem a Jersey

Opublikowano 2017/05/30

17 lutego 2017 r. weszła w życie zawarta 11 lipca 2016 r. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Cyprem a Jersey. To pierwsza kompleksowa umowa podatkowa Cypru z tym terytorium. Od 2004 roku łączy je wprawdzie inna umowa, jednak dotyczy ona jedynie opodatkowania dochodów z oszczędności. Nowa umowa opiera się na Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Umowa dotyczy:
1. w przypadku Jersey – podatku dochodowego,
2. w przypadku Cypru – podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, specjalnej daniny na obronność kraju, podatku od zysków kapitałowych i podatku od nieruchomości (przy czym w związku ze zniesieniem tego ostatniego podatku faktycznie nie znajdzie ona do niego zastosowania).
Umowa przewiduje, między innymi, opodatkowanie dywidend, odsetek i opłat licencyjnych jedynie w kraju, w którym ma siedzibę odbiorca tych transferów pieniężnych, bez podatku u źródła. 

Brak jest w umowie tzw. „klauzuli nieruchomościowej” dotyczącej opodatkowania dochodu z tytułu przeniesienia własności akcji (działów) w spółce, w której aktywa majątkowe składają się w więcej niż 50 procentach bezpośrednio lub pośrednio z majątku ruchomego położonego w drugim państwie. Umowa przewiduje natomiast specjalne regulacje dotyczące opodatkowania dochodu z eksploracji zasobów morskich.

Jako metodę unikania podwójnego opodatkowania umowa przewiduję metodę proporcjonalnego zaliczenia.

Umowa wprowadza także postanowienia dotyczące wymiany informacji w sprawach podatkowych, przy czym, co ciekawe, mają one zastosowanie również osiem lat wstecz. Wymiana informacji musi być oficjalna i jest obwarowana wieloma warunkami, tak by nie była nadużywana. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących wzajemnej pomocy w ściąganiu podatków. 

Umowa będzie miała zastosowanie do podatków u źródła pobieranych od kwot wypłaconych od stycznia 2018 r. i do innych podatków w odniesieniu do lat podatkowych rozpoczętych 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie.

- Paweł Bilicki