wybierz wersję językową:

Aktualności

08
Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Opublikowano 2017/06/08

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem ustawy jest podniesienie standardów pracy tymczasowej i poprawa warunków zatrudnienia, w tym bezpieczeństwa prawnego pracowników tymczasowych. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., z wyjątkiem przepisów: (a) nakładających na marszałków województw obowiązek sprawdzania raz na kwartał, czy agencje pracy tymczasowej nie zalegają z  opłacaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz (b) zobowiązujących agencje pracy tymczasowej i inne podmioty (m.in. Ochotnicze Hufce Pracy, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej) do posiadania lokalu, w którym są świadczone ich usługi, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018  r.


Źródło:
www.prezydent.pl

- Łukasz Radosz