wybierz wersję językową:


Kryteria oferty są pod ochroną autorską

Artykuł, w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego, wskazuje zasady na jakich ochronie podlega treść jednego z podstawowych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia: specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Aut: A. Oryl, publ.: Gazeta Prawna, 12 września 2011 r.