wybierz wersję językową:

Aktualności

29
Zmiany w wykazie prac zakazanych kobietom

Opublikowano 2017/05/29

W dniu 03 sierpnia 2016 roku weszła w życie zmiana art. 176 Kodeksu pracy. Przepis ten, w swojej nieobowiązującej już wersji, zakazywał zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Obecnie natomiast art. 176 K.p. nie dotyczy już wszystkich kobiet, a jedynie kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, zakazując im wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Przepis, zarówno w swojej poprzedniej, jak i obowiązującej obecnie wersji upoważnia Radę Ministrów do ustanowienia, w drodze rozporządzenia, wykazu prac zakazanych. 

Od dnia 01 maja 2017r. obowiązuje wydane na podstawie art. 176 K.p. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią z dnia 03 kwietnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 796), zastępujące wcześniejsze rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z dnia 10 września 1996r. (Dz.U. Nr 114, poz. 545). Nowy akt, jak wynika już z jego tytułu, nie reguluje maksymalnych dopuszczalnych norm w zakresie wysiłku fizycznego i ręcznego transportu ciężarów dla kobiet niebędących w ciąży i nie karmiących piersią. Limity te, na skutek zmiany, która również weszła w życie z dniem 01 maja 2017r. ustanowione są obecnie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach z wysiłkiem fizycznych.

Najszerzej omawianym rozwiązaniem wprowadzonym nowymi przepisami jest bez wątpienia dopuszczenie pracy kobiet w ciąży przy obsłudze monitorów ekranowych w wymiarze maksymalnie 8 godzin w ciągu doby, podczas gdy do dnia 30 kwietnia 2017r. praca tego rodzaju wiązała się z ograniczeniem czasowym do 4 godzin na dobę. Jak wskazano jednak w uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia, dla zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, wykonywanej w niezmiennej pozycji ciała, lepsze efekty daje wprowadzenie częstych przerw niż skrócenie całkowitego czasu pracy w ciągu zmiany roboczej. Z tego względu, od dnia 01 maja 2017r. kobieta w ciąży pracująca przy monitorze ekranowych musi wykonywać pracę w wymiarze nie dłuższym niż 50 minut w ciągu każdej godziny, z zapewnieniem co najmniej 10 minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. 

- Adam Gielnik